Persvoorstelling: 10-puntenplan Vlaams Belang Gent

Beste,
 
Gelieve als bijlage enkele foto’s en persdossier te vinden van de persconferentie die het Vlaams Belang Koepel Gent vandaag hield m.b.t. de volgende thema’s:

  • Voorstelling resultaten van de enquête die het Vlaams Belang begin dit jaar hield onder de Gentse bevolking
  • Het Gentse 10-puntenprogramma van het Vlaams Belang
  • Voorstelling pre-campagne Vlaams Belang Koepel Gent

Met vriendelijke groeten,

Johan Deckmyn
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Gent

Hierna volgt alvast het 10-puntenplan:

10-PUNTENPLAN  VLAAMS  BELANG  GENT
n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012
 
1. Gent opnieuw een veilige stad
 
Veiligheid is en blijft de eerste kerntaak van iedere overheid. In Gent zal het vertrouwen tussen politie en bevolking opnieuw hersteld moeten worden. Dat kan enkel indien de stedelijke overheid opnieuw een signaal geeft dat de criminaliteit kordaat en efficiënt wordt aangepakt en vervolgd. Een harde aanpak van de criminaliteit betekent dat we onverkort en onverminderd het principe van de zerotolerantie in de praktijk moeten toepassen. De overheid moet opnieuw normstellend en normherstellend durven optreden in plaats van de overlast en het asociaal gedrag te gedogen en soms zelfs goed te praten. Wij streven naar een politie dichter bij de burgers, een politie die tussen de Gentenaars staat en die weet wat er leeft in de wijken en buurten van onze stad.
 
We willen concrete resultaten:
• de drugshandel en het drugsgebruik, in scholen, op publieke plaatsen, op straten en pleinen tot een absoluut minimum herleiden.
• via preventief patrouilleren en meer blauw op straat en via het actief viseren en opsporen van de dadergroepen en inbrekersbendes, via preventiecampagnes, via het invoeren van een premiesysteem voor wie zijn huis of appartement laat beveiligen of voorzien van een inbraakalarmsysteem – het aantal inbraken in wagens en woningen naar beneden halen.
• de agressieve bedelarij en het ‘kraakfenomeen’ uit het straatbeeld laten verdwijnen.
• de straatcriminaliteit (handtasdiefstallen, gauwdiefstallen, steaming, overvallen met geweld, aanrandingen,…) terugschroeven door meer blauw op straat in te zetten en ter zake een zerotolerantiebeleid te voeren.
 
2. Gent opnieuw een Vlaamse stad
 
De voorbije maanden en jaren luidde de boodschap in Gent dat “diversiteit de toekomst is”. Wie tegen racisme is, is voor diversiteit en dus voor de multiculturele samenleving, klinkt het bij Termont en co. Wat is er toch mis met onze Vlaamse samenleving dat diversiteit het enige alles zaligmakende model voor de toekomst zou zijn?
Wat ons betreft is Gent niet van iedereen. De vrijblijvendheid van deze multiculturele slogan stoot ons tegen de borst. Net zoals Gent niet van iedereen is, is diversiteit evenmin de toekomst. Door iedereen die kritiek heeft op het multiculturele model van racisme te beschuldigen, probeert men ons en vele anderen de mond te snoeren. Ons verzet tegen de multiculturaliteit betekent niet dat wij vreemdelingenhaat zouden prediken. Ons verzet tegen de multiculturaliteit betekent dat we ons verzetten tegen een ideologie die propageert dat verschillende culturen, waarden- en normenstelsels en beschavingspatronen gelijkwaardig en harmonieus naast mekaar kunnen bestaan op het grondgebied van één land, één stad, één wijk, één buurt. Ook in Gent is gebleken dat het multiculturele model een conflictmodel is.
Alleen indien we streven naar een éénduidig waarden- en normenkader, alleen indien we het leidcultuurmodel invoeren waarbij onze Vlaamse cultuur en Europese beschaving de enige norm en het enige referentiepunt is, alleen indien we aan de vele hier verblijvende vreemdelingen duidelijk maken dat ze hier enkel welkom zijn indien ze zich aanpassen en Vlaming onder de Vlamingen worden, pas dan kunnen we van Gent opnieuw een Vlaamse en leefbare stad maken.
Gent moet een open en tolerante stad zijn, maar Gent is niet het OCMW van de hele wereld. 12% van de Gentse bevolking is allochtoon. Een ruwe schatting leert ons dat Gent daar bovenop ongeveer 10.000 illegalen herbergt. De leefbaarheidsproblemen in sommige wijken van onze stad zijn quasi onoplosbaar indien we ook niet het illegalenprobleem oplossen. Een actieve opsporing van illegalen dringt zich hoe dan ook op. Daar heeft deze coalitie echter nooit werk van gemaakt.
Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: indien we een gedegen inburgeringsbeleid, een kordaat immigratiebeleid, een gespierd veiligheidsbeleid en een consequent sociaal beleid in Gent willen voeren, dan kan dat alleen maar indien we een einde maken aan de massale aanwezigheid en toevloed van illegalen in en naar Gent. We mogen en kunnen het ons niet veroorloven dat er naast een legale samenleving ook een illegale samenleving ontstaat in onze stad. We kunnen evenmin tolereren dat illegalen via een nieuwe algemene regularisatie beloond worden voor het niet naleven van de wet, voor het niet betalen van belastingen en sociale zekerheid, voor zwartwerk en erger. Uiteraard moeten mensen geen jaren aan het lijntje gehouden worden via eindeloze en uitzichtloze procedures; uiteraard moet de uitzondering van de regularisatie omwille van humanitaire redenen de regel van de actieve opsporing en het repatriëren van illegalen naar hun landen van herkomst bevestigen, maar de regel is en moet blijven dat illegalen hier niet thuis horen, niet gedoogd kunnen worden en zo snel mogelijk moeten terugkeren naar hun landen van herkomst.
 
3. Gent opnieuw een propere stad
 
Netheid en properheid zijn één van de basispeilers van ons stedelijk leefbaarheidsbeleid. Gent is een vuile stad en dat moet veranderen.
Het Vlaams Belang hecht veel belang aan het uitvoeren van een “Gent proper”-plan. De investeringen in properheid en netheid moeten op korte termijn de bevolking aanzetten zelf veel attenter te zijn en inzake properheid zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Wie niet horen wil, zal voelen. Sluikstorters moeten streng aangepakt worden.
Het sluikstortprobleem is echter nog veel meer het gevolg van het falen van de stedelijke overheid om op een degelijke en efficiënte manier het huisvuil en het zwerfvuil in onze stad op te halen (tweemaal per week vuilnis ophalen) en te verwijderen.
 
4. Gezellige woonstad
 
De kwaliteit van de woonomgeving, maar ook van de woningen, bepaalt voor een groot deel de leefbaarheid van een wijk of een buurt. Een leefbaarheidsbeleid moet daarom oog hebben voor de woonkwaliteit. Jonge gezinnen moeten de mogelijkheid krijgen om tegen een redelijke prijs een eigendom (woning of bouwgrond) in Gent te verwerven. Het Vlaams Belang wil ter zake een tweesporenbeleid voeren:
• Werk maken van een actiever krotaankoop- en renovatiebeleid in de oudere buurten van de stad.
• De ontwikkeling van nieuwe woonwijken met prioritaire aandacht voor
eengezinswoningen.
 
Voor wat de nieuwe woonwijken betreft moet de voorkeur gegeven worden aan gezonde leefbare wijken binnen het bestaande ruimtelijke bebouwingskader van de stad. Het kan niet de bedoeling zijn om volledig nieuwe woonwijken te bouwen terwijl ondertussen oudere buurten en stadsdelen verloederen. Daarom is een actief krotaankoop- en renovatiebeleid een prioriteit.
 
Het Vlaams Belang pleit voor een doorgedreven controle op de kwaliteit en bewoonbaarheid van de woningen, gekoppeld aan een kordate aanpak van de huisjesmelkerij. Woningen waar risico bestaat op CO-vergiftiging dienen systematisch gecontroleerd te worden. Evenzeer dienen woningen gecontroleerd te worden op brandveiligheid, op veilige nutsvoorzieningen, hygiëne en sanitaire voorzieningen. Er moeten voldoende noodwoningen ter beschikking zijn in geval mensen hun onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten.
 
In de sociale wooncomplexen dient het vreemdelingenaandeel beperkt te
worden. Vreemdelingen mogen enkel worden toegelaten mits zij over een
definitieve verblijfsvergunning beschikken, aan hun inburgeringsplichten
hebben voldaan en de Nederlandse taal spreken. Illegalen en asielzoekers
horen niet thuis in sociale woningen.
 
5. Gezinsvriendelijke stad
 
Om jonge gezinnen met kinderen opnieuw aan te zetten om in de stad te komen wonen en jongeren aan te zetten in de stad een gezin te stichten, moet Gent aantrekkelijk worden gemaakt om er te leven en te werken. Er
zijn impulsen nodig om jonge gezinnen opnieuw naar de stad te lokken en te houden. Gent moet in Vlaanderen gepromoot worden als woonstad. Dit kan enkel indien er ook daadwerkelijk werk gemaakt wordt van meer veiligheid en leefbaarheid.
 
Het Vlaams Belang wil een gezinscheque invoeren, een eenmalige welkomstpremie van 2.500 euro voor elk jong gezin dat zich in Gent vestigt.
 
Gent wordt geconfronteerd met een steeds groter aantal allochtone leerlingen. Het aantal ‘zwarte’ scholen breidt zich als een olievlek uit over het hele grondgebied van de stad. Als een meerderheid van de leerlingen in een school amper of geen Nederlands spreekt, daalt het onderwijsniveau van die school. Wanneer het aantal allochtone leerlingen te groot wordt, dreigen nogal wat Gentse scholen hun eigenheid te verliezen. Ouders willen de beste scholen voor hun kinderen en ze hebben gelijk. De opgedrongen multiculturaliteit zorgt ervoor dat de vrijheid van onderwijs niet langer gewaarborgd is. Voor het Vlaams Belang is diversiteit ondergeschikt aan de vrijheid van onderwijs. ‘Zwarte’ scholen moeten omgevormd worden tot inburgeringsscholen. Een schooldirectie moet de kans krijgen om niet-Nederlandstalige leerlingen te weigeren van zodra de school meer dan 15% leerlingen van vreemde origine telt.
 
Op de pleinen en in de parken zijn er vaak speeltuintjes voorzien. Het is echter niet meer zo vanzelfsprekend dat jonge kinderen er ook veilig kunnen spelen. Jongerenbendes terroriseren al te dikwijls de speelpleintjes. Meer toezicht is noodzakelijk.
 
6. Goed bestuurde stad
 
De uitgangspunten van het Vlaams Belang voor een goed bestuurd Gent zijn: een sobere en transparante bestuursstijl, financieel realisme en zuinigheid, inspraak voor de Gentenaar, een optimale en laagdrempelige
dienstverlening en een gemotiveerd stadspersoneel.
Gent heeft een nieuwe, sobere bestuurscultuur nodig, waarbij het algemeen belang opnieuw primeert, waarbij zuinig wordt omgesprongen met belastinggeld en waarbij politici zich ten allen tijde bewust zijn van hun voorbeeldfunctie.
Het Vlaams Belang wil eveneens een transparante bestuursstijl tot stand brengen. De stad moet verantwoording afleggen over de manier waarop de gelden besteed worden. Het ondoorzichtige netwerk van stedelijke vzw’s moet aan een grondige audit worden onderworpen.
Wie een goed beleid wil voeren waarin de burger centraal staat, moet kunnen rekenen op de actieve steun van de bevolking. Deze steun krijgt het bestuur enkel wanneer de bevolking vertrouwen heeft in het bestuur. Voorts moet de burger nauw bij het beleid betrokken worden. De Gentenaar heeft de indruk dat er zelden of nooit naar hem of haar geluisterd wordt en hij heeft gelijk. De coalitie slaagde er niet in om – ondanks de groots opgezette ‘wijk aan zet’-campagne – de burger bij het beleid te betrekken.
 
Vlaams Belang doet volgende concrete voorstellen:
De jaarlijkse Afspraken-nota
Beloven is gemakkelijk. Spectaculaire projecten en nieuwe ideeën lanceren zonder ze ooit uit te voeren, is volksbedrog. Ze ten uitvoer brengen is een ander paar mouwen. De Gentenaar moet weten wat er concreet zal worden gerealiseerd. Daarom kan een jaarlijkse beleidsnota (Afsprakennota) met de prioriteiten, een concrete agenda en een financiële verantwoording ter beschikking gesteld worden van iedere Gentenaar.
De stedelijke overheid ontvetten
Het volgende stadsbestuur moet zich opnieuw met zijn kerntaken bezighouden. Het Vlaams Belang wil zich volop concentreren op die beleidsaspecten die er toe bijdragen dat Gent opnieuw een leefbare, veilige, welvarende en Vlaamse stad wordt. Onderwijs behoort niet tot de kerntaken van een stadsbestuur. Naar Mechels voorbeeld zal het stedelijk onderwijs overgeheveld worden naar het gemeenschapsonderwijs, wat een aanzienlijke budgettaire besparing voor de stad zal betekenen.
Van 11 naar 7 schepenen
Het verminderen van het aantal schepenen en het herschikken van de bevoegdheden zal zorgen voor een evenwichtiger beleid. Vlaams Belang kiest voor een college van 7 i.p.v. 11 leden:
• schepen voor Financiën en Begroting
• schepen voor Veiligheid, Leefbaarheid en inburgering
• schepen voor Haven, Economie en Middenstand
• schepen voor Personeel, Decentralisatie en Dienstverlening
• schepen voor Cultuur, Toerisme, Sport en Onderwijs
• schepen voor Stadsontwikkeling, Openbare Werken, Wonen, Gezinnen,
Propere en Groene Stad
• schepen voor Sociale Zaken en OCMW (tevens OCMW-voorzitter)
Grondige doorlichting van de stedelijke vzw’s
De stad telt vele vzw’s en autonome gemeentebedrijven die talrijke overheidstaken van de stedelijke diensten hebben overgenomen. Dit heeft een weinig transparante, parallelle structuur van besluitvorming en financiering doen ontstaan die onttrokken is aan de democratische controle van de gemeenteraad. In het kader van het kerntakendebat zal het Vlaams Belang op basis van een volledige inventaris en een audit beslissen welke van de stedelijke vzw’s nog behouden blijven.
De volksraadpleging in stad en deelgemeenten
Het Vlaams Belang engageert zich om driemaal (tweejaarlijks) tijdens de legislatuur een gemeentelijke volksraadpleging te organiseren, waarbij de Gentenaars zich zullen kunnen uitspreken over het gevoerde beleid.
De Gentenaars willen een bestuur dat luistert naar hun noden, vragen en
voorstellen. Enkel een gedecentraliseerd bestuur staat dicht bij het volk en kan vlug en efficiënt inspelen op de lokale problemen en omstandigheden. Via het oprichten van districtsbesturen in de deelgemeenten wil het Vlaams Belang daarop inspelen.
 
Wijk-aan-zet-vergaderingen worden inspraakvergaderingen
Te dikwijls verwart de coalitie informatieverstrekking met inspraak. Het stedelijk wijkoverleg is verworden tot een praatbarak waar het bestuur het beleid komt promoten en waar zelden rekening gehouden wordt met de wensen en verzuchtingen van de wijkbewoners. Het Vlaams Belang wil hier een trendbreuk realiseren. De wijk-aan-zet-vergaderingen worden omgevormd tot echte inspraakvergaderingen waar de inwoners van een wijk écht hun mening kwijt kunnen over alle wijkgebonden thema’s.
Een overlastantenne in iedere wijk
In iedere wijk komt er een wijkoverlastantenne. Wijkbewoners kunnen er terecht om problemen te melden of suggesties te doen over verbeteringen in hun wijk. De wijkantenne fungeert als doorgeefluik naar het beleid.
 
7. Verkeersvriendelijke stad
 
Vlaams Belang verzet zich tegen de heersende groenlinkse mentaliteit dat de auto een te bekampen vijand is. Bijgevolg wil het Vlaams Belang zoveel mogelijk komaf maken met de huidige politiek van de coalitie om het stadinwaarts verkeer te ontmoedigen via allerlei verkeersbelemmerende ingrepen.
Verkeersleefbaarheid- en veiligheid voor iedere gebruiker van de openbare weg – naast het autoverkeer dus ook de voetganger, de fietser en het openbaar vervoer – moet steeds een prioritair aandachtspunt van het stadsbestuur zijn.
Enkel een wederzijds respect voor alle weggebruikers kan leiden tot een
veilige verkeersdoorstroming in de drukke stad. Er is veel fileleed in Gent. Het Vlaams Belang klaagt in dit verband vooral het gebrek aan coördinatie bij wegwerkzaamheden aan. Veel overlast, vertragingen en onbereikbare straten, buurten en pleinen hadden met een betere coördinatie en voorbereiding van de werken kunnen vermeden worden.
 
8. Een middenstandsvriendelijk beleid
 
Vlaams Belang beschouwt de Gentse middenstand als een partner van de stad in het leefbaarheidsbeleid. Daarom hecht het Vlaams Belang veel belang aan een middenstandsvriendelijk beleid. Zowel de winkeliers als de horeca krijgen een lastenverlaging aangeboden die hen wat meer financiële ademruimte moet geven. Vlaams Belang verwacht van de middenstand en de horeca een engagement. Winkeliers zorgen samen met de stad voor aangename winkelstraten en winkelcentra en voor veilige en leefbare buurten. De horeca zorgt ervoor dat de overlast veroorzaakt door klanten (lawaai, openbare dronkenschap, wildplassen,…) tot een absoluut minimum wordt beperkt. Ter zake wordt een stedelijke horecacode opgesteld. Kwaliteitszaken en zaken die bijdragen aan de leefbaarheid en de uitstraling van de buurt zullen aangemoedigd worden via ondermeer een kwaliteitslabel.
 
 
9. Senioren: oud maar niet out!
 
Gent telt steeds meer senioren. Een groot deel van de Gentse bevolking is ouder dan 60 jaar. Zij willen zo lang mogelijk in hun stad blijven wonen en leven. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Gent moet daarom een veilige, propere en leefbare stad worden. Binnen de groep 65-plussers is er een groeiend aantal nog zeer actieve senioren. In het kader van het seniorenbeleid moet vooral aan deze groep voldoende aandacht besteed worden.
Vlaams Belang stelt voor:
• Senioren willen een veilige stad. De onveiligheidsgevoelens van de senioren moeten ernstig genomen worden en senioren moeten betrokken worden bij de totstandkoming van het veiligheidsbeleid. Een betere slachtofferhulp op maat van de senioren en buurtinformatienetwerken waarin senioren actief kunnen deelnemen moeten hiertoe bijdragen.
• Het seniorenbeleid moet – net als het jeugd-, en bibliotheekbeleid – gedecentraliseerd worden. De deelgemeenten moeten meer middelen krijgen om een doeltreffend seniorenbeleid te kunnen voeren.
• Vlaams Belang wil ouderenteams op pad sturen om bij senioren op bezoek te gaan om hen te informeren en desgevallend te helpen bij het invullen van formulieren. Tegelijk betekenen dergelijke bezoeken een betere sociale controle tegen mogelijke vereenzaming.
• Senioren moeten doeltreffend geïnformeerd en geadviseerd worden over de bestaande steunmaatregelen waar ze recht op hebben. Het stadsbestuur moet via internet en via brochures de nodige info aan de geïnteresseerde senioren aanreiken.
• Vrijwilligerswerk door actieve senioren moet aangemoedigd worden.
 
10. Sociale stad
 
In verhouding tot de rest van Vlaanderen vallen veel Gentenaars ten laste van de sociale zekerheid. Het welzijnsbeleid in Gent is verre van optimaal. De werkdruk voor het personeel is te hoog en de dienstverlening kan veel beter. Teveel mensen profiteren van het OCMW ten gevolge van het gebrek aan controles en de steun aan illegalen en asielzoekers neemt gestaag toe. Daardoor is er geen tijd meer om preventief armoede op te sporen en voldoende tijd te besteden aan begeleiding en opvolging. Laagdrempelige en professionele dienstverlening is nochtans belangrijk voor een hoogstaande kwalitatieve sociale hulpverlening.
De huidige toewijzingspolitiek in de sociale huisvesting leidt bovendien tot gettovorming. Hier moet een einde aan komen. Sociale wooncomplexen mogen geen asielcentra worden. De raden van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn nog steeds gepolitiseerd. Dit leidt tot inefficiëntie en geldverspilling.
 
4 mei 2012

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...